Skip to content

Surplus

Surplus voorziet al langer geen uitbreiding van intramurale capaciteit, maar zet in op groei van extramurale zorgverlening, inclusief verpleegzorg thuis. Dit heeft ertoe geleid dat Surplus er zich van bewust is dat ze de zorg anders moeten gaan inrichten. Het ‘Langer Zelfstandig Thuis’ betekent hierdoor tenslotte voor veel mensen ‘Altijd Thuis’. Voor de zorg betekent dit dus ook verpleegzorg thuis.

AAG is gevraagd deze nieuwe kijk op zorg invulling te geven met de ontwikkeling van een nieuw woon-, zorg- en welzijnsconcept. Waarbij een zelfstandig geclusterde woonvoorzieningen en het werken vanuit de wijk centraal staat.

Aanpak

Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag, maar een zeer complex speelveld dat zich vertaalt in alle vezels van de organisatie. Én daarbuiten! We weten tenslotte dat we dit niet alleen voor elkaar gaan krijgen. En dat willen we ook niet, we geloven in de kracht van samenwerking.

Surplus en de woningcorporatie hebben, met nauwe betrokkenheid van de gemeente Breda, daarom de handen ineengeslagen om samen toekomstbestendige oplossingen te bedenken, die tegemoetkomen aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de markt en inspeelt op de ontwikkelende behoeften van bewoners in de wijk. Hierbij zijn wonen, zorg en welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en staat kwaliteit van leven en de leefomgeving centraal.

Een omvangrijke taakstelling die partijen willen vervullen zonder loze beloften, en met een hoog realistisch gehalte. Maar hoe dan? Om hier concreet invulling aan te kunnen geven, is het belangrijk te weten waar deze (onderliggende) behoeften van de oudere bewoners, nu en in de toekomst, liggen. Om deze reden is een intensief behoeftenonderzoek uitgevoerd onder senioren bewoners. We hebben er in dit onderzoek bewust voor gekozen om aan deze zorgvragers (van de toekomst) te vragen naar behoeften en niet naar hun wensen ten aanzien van wonen, al dan niet met zorg. Dit hebben we gedaan aan de hand van het Positieve Gezondheidsmodel. Dus met focus op gezondheid en kwaliteit van leven.

Dit onderzoek heeft ons mooie inzichten gegeven. Doordat we gevoed werden met (aanstaande) behoeften, en niet met oplossingen die al vanuit een bepaald perspectief zijn geformuleerd. Zo kunnen we écht vernieuwend zijn, buiten gebaande en reeds bekende paden wandelen en over (financiële) schotten denken. In kansen, daar waar er in deze tijd helaas al zo veel onvermijdelijke beperkingen zijn.

Hoe verder met deze inzichten?

Stap 1 is reflecteren hoe we hier als organisaties vanuit een conceptmatige visie vorm aan kunnen geven. Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering? Welke wetten of regels zijn er die (nu nog) in de weg staan? Waar moet het gebouw dan idealiter aan voldoen?

Dit doen we aan de hand van individuele verkenningen per organisatie die we samenbrengen in een gezamenlijke verkenning. Zo denkt Surplus na over de effecten op de personele formaties, op facilitaire processen, inzet van welzijn of maaltijdvoorzieningen. De woningcorporatie denkt na over de effecten van leefbaarheid en betaalbaarheid, of passend toewijzen.

Daarbij is er ruimte gegeven om op een ‘proeftuin locatie’ met elkaar te experimenteren en in de praktijk te ontdekken wat het effect is ‘als we dingen net even anders doen’. Deze lessen worden ook op andere plekken meegenomen, onder de voorwaarde dat er te allen tijde oog blijft voor de lokale kleuring. Tenslotte, geen wijk is gelijk.

“Wij delen de overtuiging dat we pas écht de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden, als we tegemoet komen aan de behoeften van de inwoners van de wijk zelf. Deze aanpak biedt ons het inzicht hier op de juiste wijze invulling aan te geven.”

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search