Ga naar hoofdinhoud

Kennis

We delen kennis! Met nieuws- en kennisartikelen, whitepapers en interviews. Selecteer hieronder op expertise of soort. Niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Hoewel inmiddels richttariefpercentages door zorgkantoren zijn opgehoogd, de bezuinigingen op de ouderenzorg zijn doorgeschoven naar het volgende kabinet, is de rekentool nog steeds een waardevol instrument.

Met wederom een hoog aantal aanmeldingen kijken we met tevredenheid terug op ons webinar “wijziging beleidsregels 2024” van 14 september jongstleden.

Onlangs maakte UWV de grenzen voor 2024 tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor de Werkhervattingskas (WHK) bekend.

De zorg- en welzijnssector staat bekend om zijn intense en veeleisende aard. Maar ondanks dat vele medewerkers naar hun welverdiende…

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 augustus 2023 een update van de Vraag & Antwoord ‘Subsidieregeling…

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking.…

Bij het pensioenakkoord in 2019 werd benadrukt dat werknemers gezond werkend de pensioenleeftijd moeten kunnen bereiken en dat zij desnoods…

Bij het bepalen van de RVU-drempelvrijstelling wordt aangesloten bij de feitelijke datum van de eerste RVU-uitkering, niet bij het tijdvak…

Heb je in de aangifte loonheffingen de sectorcode onjuist aangegeven? Dan ontvang je de foutmelding ‘aangegeven sector wijkt af van…

Tientallen zorgorganisaties stappen jaarlijks over naar een ander ECD. Wanneer je ‘’ECD-selectie’’ intypt in de zoekmachine van Google worden er…

2024 belooft dus een uitdagend jaar te worden. De vele vraagstukken dwingen tot keuzes en vragen om een plekje in…

Verzuim is een uitdaging die elke HR professional tegenkomt. In een sector die al onder hoge druk staat, zoals in…

Personeelstekorten en de hoge werkdruk maken het soms lastig om verlof op te nemen. Als werkgever is het daarom van…

De zorg- en welzijnssector staat bekend om zijn intense en veeleisende aard. Maar ondanks dat vele medewerkers naar hun welverdiende…

De wereld van zorg en welzijn is voortdurend in beweging, van technologische innovaties tot veranderende behoeften van medewerkers en cliënten.…

In de dynamische wereld van zorg en welzijn is het essentieel dat medewerkers fit, gemotiveerd en competent blijven om hun…

In dit derde deel staat de samenwerking centraal; zowel binnen een zorgorganisatie als erbuiten.

Steeds meer zorginstellingen hebben behoefte aan kengetallen om hun ‘prestaties’ te vergelijken met branchegenoten. Zeker nu er meer druk op…

Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je team allemaal eigenaarschap tonen? In dit blog zoom ik in op…

In dit artikel wordt belicht hoe huishoudboekjes kunnen dienen als een middel tot het begrijpen van de financiële context van…

In dit artikel gaan we verder in op de stappen na de verzameling en analyse van de vastgoed en facilitaire…

De gehandicaptenzorgsector is voortdurend aan verandering onderhevig. De Nederlandse overheid en zorgkantoren zet in op een beweging naar ‘huis’, samenwerking…

De ambulantiseringsdoelen in de GGZ, die in 2012 zijn opgesteld, zijn niet behaald. Het is tijd ambulantisering succesvol te maken!…

Als vier studenten, ieder vanuit hun eigen faculteit c.q. opleiding, samenwerken aan een project, ontstaat er een resultaat waarmee de…

Het Living Lab is een samenwerkingsverband tussen GGZ Friesland, GGZ Noord-Holland-Noord, Reinier van Arkel, Technische Universiteit Eindhoven en AAG.

Hoe krijg je je medewerkers mee bij een grote organisatorische verandering? Het gevoel van invloed draagt bij aan een soepele…

Je zorgorganisatie verduurzamen, dat kan je niet alleen. Door samen te werken kun je het verschil maken en een duurzame…

Wij geloven in een integrale benadering van welzijn, wonen en zorg vanuit optimale processen en ideale personeelsinzet.

Hoe richt je een Integrale serviceorganisatie in vanuit mens, proces en systeem? Lees onze tips!

De brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl hebben een samenwerkingsverklaring ondertekend. Met deze samenwerkingsafspraken wordt een…

De brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl hebben een samenwerkingsverklaring ondertekend. Met deze samenwerkingsafspraken wordt een…

Het kabinet is gevallen. Er komen nieuwe verkiezingen. Wat gebeurt er met de op stapel staande wetgeving? Hoe gaat het…

Om het bezwaarproces rondom loonheffingen te verbeteren en eenvoudiger te maken, heeft de Belastingdienst een nieuw formulier ontwikkeld: ‘Bezwaar Loonheffingen'.

Met welke uitdagingen krijgen zorgorganisaties te maken binnen het thema Langer Thuis? Dit veelbesproken onderwerp is het eerste onderwerp van…

Zoals je van ons gewend bent, brengen wij in juli de samenvatting van de beleidsregels voor het komende jaar uit.…

Is er een behoefte om vanuit één of meerdere afdelingen op een bepaalde onderwerp te focussen of te ontwikkelen? Of…

Een besluit op strategisch niveau kan heel verkeerd uitpakken op personeelsniveau. Daarom moet je soms ook 'nee' kunnen zeggen.

Omdat we bij AAG allemaal een ‘zorghart’ hebben, zijn we enorm gemotiveerd om de zorg beter te maken, ook als…

Functioneel beheer as a service van AAG betekent: kostenbesparing en continuïteit, gecombineerd met een hoog kennisniveau.

Per 1 januari 2024 is een werkgever verplicht om werknemers van 21 jaar en ouder per uur minimaal het wettelijk…

Elk jaar opnieuw probeer je in de begroting een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de verwachte salariskosten voor…

Veel organisaties hebben te maken met loonbeslagen. Een gerechtsdeurwaarder legt dan beslag op een deel van het loon van de…

In Juni 2023 heeft de Rijksoverheid een nieuwe versie gepubliceerd, ‘Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)’. In deze versie, versie 11.0…

Heb je recht op 1 of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)? Dan ontvang je vóór 1 augustus…

Bij een controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen heeft de Belastingdienst bij diverse organisaties verschillen…

Het kabinet gaat het resterende STAP-budget per september gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt.

De vakanties komen er weer aan en dat is vaak de periode waarin je gebruik maakt van vakantiekrachten. Houd je…

Op dinsdag 12 september wordt nogmaals de opleiding “Update voor salarisadministratie voor financials” georganiseerd.

Efficiency, kostenbesparing en kwaliteitsborging. Met die doelen voor ogen ging Inovum, een middelgrote zorgorganisatie in de gemeente Wijdemeren, het traject…

Op 27 juni 2023 zijn door de NZa de NHC en NIC tarieven voor 2024 vastgesteld. De NHC-korting pakt volgend…

AAG-adviseur Esther Adriaansen lid van Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)

Je kan de CO2-routekaart gebruiken om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Een aantal decennia geleden vormden gegevens uit ordners en notitieblokken de basis voor stuurinformatie binnen een organisatie. Hoe anders is…

Het ontwikkelen van zorgvastgoed en de vraagstukken die dit met zich meebrengt, vormen een groeiende uitdaging in de maatschappij.

Wil je als zorgorganisatie je eigen verhuurorganisatie optuigen? Of juist dicht bij je core business blijven? In dit artikel de…

De afgelopen jaren is een trend merkbaar naar ambulantisering. Dat vraagt om een Strategisch Ambulant Plan.

Per 1 januari 2024 gaat het bouwbesluit over naar het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

Welke kennisvragen hebben zorgaanbieders om de transitie van scheiden van wonen en zorg naar WOZO soepeler te laten verlopen?

De zorgcontractering ZVW voor 2024 is weer gestart. De enorme hoeveelheid aan planningsinformatie die in deze inkoopbeleidstukken staat is samengevat…

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB beoogt de balans tussen…

De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2023 het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. De wet treedt op 1 juli…

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt…

De Uitvoeringsregels bij ontslag zijn sinds 1 april 2023 gewijzigd. Ze beschrijven hoe UWV de regels toepast bij ontslag om…

Organisaties met 100 werknemers of meer zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en…

Onlangs is meer bekend geworden over de nieuwe kaderovereenkomst met betrekking tot thuiswerken in het woonland na 30 juni 2023.

Het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) stimuleert werkgevers jongeren van 18 tot en met 20 jaar die het minimumloon verdienen in dienst…

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 3,13%.

Wanneer komen vakantiedagen te vervallen en mogen vakantiedagen afgekocht worden? Op deze vragen en andere vragen geven we in onderstaand…

De vakanties komen er weer aan en dat is vaak de periode waarin je gebruik maakt van vakantiekrachten. Houd jij…

Een vraag die jouw accountant je dit jaar zeer waarschijnlijk gaat stellen, is de onderbouwing van je disconteringsvoet voor jouw…

In deze whitepaper lees je de top 10 ECD uitdagingen uit de praktijk van onze consultants en hoe ermee te…

Financials in de sector vragen ons regelmatig “Maar als ik start met Rolling Forecast, moet ik dan ook nog gaan…

Niet zelden zien we dat een gezamenlijk idee of voorstel geen vervolgt krijgt. Resultaat? Een teleurgestelde medewerker.

Financials in de sector vragen ons regelmatig “Maar hoe start ik nu met Rolling Forecast?”. Daarom hier een 5-tal tips…

We hopen te laten zien dat je als zorgorganisatie wel degelijk invloed kunt uitoefenen in de periode vóór- en na…

Naast de standaard thema’s om van een ‘checklist’ af te strepen, zijn er ook zaken van belang bij een implementatie…

Inkoop speelt een belangrijke rol in het creëren en realiseren van duurzame bedrijfsdoelen.

Steeds meer organisaties in de care sector hebben een ‘Adviseur Zorgverkoop’ of ‘Accountmanager Zorgcontractering” in dienst. Deze functies zijn het…

Zorgcontrol betreft het grip krijgen en houden op de zorgopbrengsten; van essentieel belang voor zorgorganisaties en, door het bewogen afgelopen…

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 3 april een pakket maatregelen voor de arbeidsmarkt aan de…

De krapte op de arbeidsmarkt is iets dat veel zorgorganisaties bezighoudt. Het vinden, binden en boeien van medewerkers is een…

Door een toenemende digitalisering wordt het steeds belangrijker om als zorgorganisatie te ontwikkelen op digitale volwassenheid. Ook wordt de noodzaak…

Als consultants van AAG komen wij bij veel zorgorganisaties over de vloer. We merken dat steeds meer organisaties worstelen met…

Hoe kunnen mensen die zorg nodig hebben met behulp van hun omgeving ín hun vertrouwde omgeving blijven wonen en zoveel…

Vergeet je AO/IC niet! Ligt er al een goed plan of zou hier nog wat aan geschaafd kunnen worden? Ons…

Deze eerste publicatie vormt de start van een ‘vijfluik’. Hierin kijken we met elkaar naar de bron van het systeem: overheidsbeleid…

In een handige PDF geven wij je houvast bij het (her)inrichten van je zorgcontrolcyclus.

Het kabinet wil zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Op 3 april jl. heeft Minister Karien van Gennip (Sociale…

Grensoverschrijdend gedrag in de werkomgeving is een ernstige kwestie die aanzienlijke psychische en fysieke gevolgen kan hebben voor de betrokkenen.…

Per 1 juli 2023 treedt het nieuwe pensioenstelsel in werking. Dit heeft het kabinet op 30 mei jl. medegedeeld. Dit…

In het huidige dynamische en stressvolle bedrijfsleven is het belang van mentale gezondheid nog nooit zo groot geweest.

Het ontvangen van een volledige vergoeding van niet-gecontracteerde zorg wordt moeilijker: 5 van de 11 restitutiepolissen zijn per 1 januari…

Het is hét thema van 2023 binnen de zorg: de scheiding van wonen en zorg. Bij alle partijen is nog…

Onlangs heb ik het land van de glimlach mogen bezoeken, Thailand. Wat een prachtig land, met prachtige natuur en cultuur…

Hoe richt je een Integrale serviceorganisatie in vanuit de klantwaarde? Hiervoor hebben wij een stappenplan ontwikkeld.

Een goed, efficiënt beheer van zorgassets is niet alleen kostenbesparend; het voorkomt ook de nodige klachten en irritaties.

Het inrichten van een Integrale serviceorganisatie betekent een organisatorische verandering binnen de ondersteunende diensten.

“Natuurlijk hebben we die gegevens, maar waar? Daar moet ik even naar zoeken….” Dat horen mijn AAG-collega’s en ik nogal…

Collega Mathijs helpt Ons Tweede Thuis met het inrichten van een Integrale serviceorganisatie. Lees hier meer over zijn aanpak.

“Wat betekent ‘scheiden van wonen en zorg’ voor onze organisatie?” Met die vraag worstelen waarschijnlijk alle zorgaanbieders in Nederland. Hoe…

Onlangs maakte UWV de grenzen voor 2024 tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers voor de Werkhervattingskas (WHK) bekend.

De zorg- en welzijnssector staat bekend om zijn intense en veeleisende aard. Maar ondanks dat vele medewerkers naar hun welverdiende…

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 augustus 2023 een update van de Vraag & Antwoord ‘Subsidieregeling…

De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking.…

Bij het pensioenakkoord in 2019 werd benadrukt dat werknemers gezond werkend de pensioenleeftijd moeten kunnen bereiken en dat zij desnoods…

Bij het bepalen van de RVU-drempelvrijstelling wordt aangesloten bij de feitelijke datum van de eerste RVU-uitkering, niet bij het tijdvak…

Heb je in de aangifte loonheffingen de sectorcode onjuist aangegeven? Dan ontvang je de foutmelding ‘aangegeven sector wijkt af van…

Tientallen zorgorganisaties stappen jaarlijks over naar een ander ECD. Wanneer je ‘’ECD-selectie’’ intypt in de zoekmachine van Google worden er…

2024 belooft dus een uitdagend jaar te worden. De vele vraagstukken dwingen tot keuzes en vragen om een plekje in…

Verzuim is een uitdaging die elke HR professional tegenkomt. In een sector die al onder hoge druk staat, zoals in…

Personeelstekorten en de hoge werkdruk maken het soms lastig om verlof op te nemen. Als werkgever is het daarom van…

De zorg- en welzijnssector staat bekend om zijn intense en veeleisende aard. Maar ondanks dat vele medewerkers naar hun welverdiende…

De wereld van zorg en welzijn is voortdurend in beweging, van technologische innovaties tot veranderende behoeften van medewerkers en cliënten.…

In de dynamische wereld van zorg en welzijn is het essentieel dat medewerkers fit, gemotiveerd en competent blijven om hun…

In dit derde deel staat de samenwerking centraal; zowel binnen een zorgorganisatie als erbuiten.

Steeds meer zorginstellingen hebben behoefte aan kengetallen om hun ‘prestaties’ te vergelijken met branchegenoten. Zeker nu er meer druk op…

Hoe zorg je ervoor dat de mensen in je team allemaal eigenaarschap tonen? In dit blog zoom ik in op…

In dit artikel wordt belicht hoe huishoudboekjes kunnen dienen als een middel tot het begrijpen van de financiële context van…

In dit artikel gaan we verder in op de stappen na de verzameling en analyse van de vastgoed en facilitaire…

De gehandicaptenzorgsector is voortdurend aan verandering onderhevig. De Nederlandse overheid en zorgkantoren zet in op een beweging naar ‘huis’, samenwerking…

De ambulantiseringsdoelen in de GGZ, die in 2012 zijn opgesteld, zijn niet behaald. Het is tijd ambulantisering succesvol te maken!…

Als vier studenten, ieder vanuit hun eigen faculteit c.q. opleiding, samenwerken aan een project, ontstaat er een resultaat waarmee de…

Het Living Lab is een samenwerkingsverband tussen GGZ Friesland, GGZ Noord-Holland-Noord, Reinier van Arkel, Technische Universiteit Eindhoven en AAG.

Hoe krijg je je medewerkers mee bij een grote organisatorische verandering? Het gevoel van invloed draagt bij aan een soepele…

Je zorgorganisatie verduurzamen, dat kan je niet alleen. Door samen te werken kun je het verschil maken en een duurzame…

Wij geloven in een integrale benadering van welzijn, wonen en zorg vanuit optimale processen en ideale personeelsinzet.

Hoe richt je een Integrale serviceorganisatie in vanuit mens, proces en systeem? Lees onze tips!

De brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl hebben een samenwerkingsverklaring ondertekend. Met deze samenwerkingsafspraken wordt een…

De brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN en Zorgthuisnl hebben een samenwerkingsverklaring ondertekend. Met deze samenwerkingsafspraken wordt een…

Het kabinet is gevallen. Er komen nieuwe verkiezingen. Wat gebeurt er met de op stapel staande wetgeving? Hoe gaat het…

Om het bezwaarproces rondom loonheffingen te verbeteren en eenvoudiger te maken, heeft de Belastingdienst een nieuw formulier ontwikkeld: ‘Bezwaar Loonheffingen'.

Met welke uitdagingen krijgen zorgorganisaties te maken binnen het thema Langer Thuis? Dit veelbesproken onderwerp is het eerste onderwerp van…

Zoals je van ons gewend bent, brengen wij in juli de samenvatting van de beleidsregels voor het komende jaar uit.…

Is er een behoefte om vanuit één of meerdere afdelingen op een bepaalde onderwerp te focussen of te ontwikkelen? Of…

Een besluit op strategisch niveau kan heel verkeerd uitpakken op personeelsniveau. Daarom moet je soms ook 'nee' kunnen zeggen.

Omdat we bij AAG allemaal een ‘zorghart’ hebben, zijn we enorm gemotiveerd om de zorg beter te maken, ook als…

Functioneel beheer as a service van AAG betekent: kostenbesparing en continuïteit, gecombineerd met een hoog kennisniveau.

Per 1 januari 2024 is een werkgever verplicht om werknemers van 21 jaar en ouder per uur minimaal het wettelijk…

Elk jaar opnieuw probeer je in de begroting een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de verwachte salariskosten voor…

Veel organisaties hebben te maken met loonbeslagen. Een gerechtsdeurwaarder legt dan beslag op een deel van het loon van de…

In Juni 2023 heeft de Rijksoverheid een nieuwe versie gepubliceerd, ‘Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)’. In deze versie, versie 11.0…

Heb je recht op 1 of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)? Dan ontvang je vóór 1 augustus…

Bij een controle van de gegevens voor de werknemersverzekeringen in de aangiften loonheffingen heeft de Belastingdienst bij diverse organisaties verschillen…

Het kabinet gaat het resterende STAP-budget per september gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt.

De vakanties komen er weer aan en dat is vaak de periode waarin je gebruik maakt van vakantiekrachten. Houd je…

Op dinsdag 12 september wordt nogmaals de opleiding “Update voor salarisadministratie voor financials” georganiseerd.

Efficiency, kostenbesparing en kwaliteitsborging. Met die doelen voor ogen ging Inovum, een middelgrote zorgorganisatie in de gemeente Wijdemeren, het traject…

Op 27 juni 2023 zijn door de NZa de NHC en NIC tarieven voor 2024 vastgesteld. De NHC-korting pakt volgend…

AAG-adviseur Esther Adriaansen lid van Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ)

Je kan de CO2-routekaart gebruiken om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Een aantal decennia geleden vormden gegevens uit ordners en notitieblokken de basis voor stuurinformatie binnen een organisatie. Hoe anders is…

Het ontwikkelen van zorgvastgoed en de vraagstukken die dit met zich meebrengt, vormen een groeiende uitdaging in de maatschappij.

Wil je als zorgorganisatie je eigen verhuurorganisatie optuigen? Of juist dicht bij je core business blijven? In dit artikel de…

De afgelopen jaren is een trend merkbaar naar ambulantisering. Dat vraagt om een Strategisch Ambulant Plan.

Per 1 januari 2024 gaat het bouwbesluit over naar het Besluit bouwwerken en leefomgeving (Bbl). Lees hier de belangrijkste wijzigingen.

Welke kennisvragen hebben zorgaanbieders om de transitie van scheiden van wonen en zorg naar WOZO soepeler te laten verlopen?

De zorgcontractering ZVW voor 2024 is weer gestart. De enorme hoeveelheid aan planningsinformatie die in deze inkoopbeleidstukken staat is samengevat…

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. De WAB beoogt de balans tussen…

De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2023 het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. De wet treedt op 1 juli…

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt…

De Uitvoeringsregels bij ontslag zijn sinds 1 april 2023 gewijzigd. Ze beschrijven hoe UWV de regels toepast bij ontslag om…

Organisaties met 100 werknemers of meer zijn vanaf 1 januari 2024 verplicht jaarlijks te rapporteren over het zakelijke verkeer en…

Onlangs is meer bekend geworden over de nieuwe kaderovereenkomst met betrekking tot thuiswerken in het woonland na 30 juni 2023.

Het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) stimuleert werkgevers jongeren van 18 tot en met 20 jaar die het minimumloon verdienen in dienst…

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 3,13%.

Wanneer komen vakantiedagen te vervallen en mogen vakantiedagen afgekocht worden? Op deze vragen en andere vragen geven we in onderstaand…

De vakanties komen er weer aan en dat is vaak de periode waarin je gebruik maakt van vakantiekrachten. Houd jij…

Een vraag die jouw accountant je dit jaar zeer waarschijnlijk gaat stellen, is de onderbouwing van je disconteringsvoet voor jouw…

In deze whitepaper lees je de top 10 ECD uitdagingen uit de praktijk van onze consultants en hoe ermee te…

Financials in de sector vragen ons regelmatig “Maar als ik start met Rolling Forecast, moet ik dan ook nog gaan…

Niet zelden zien we dat een gezamenlijk idee of voorstel geen vervolgt krijgt. Resultaat? Een teleurgestelde medewerker.

Financials in de sector vragen ons regelmatig “Maar hoe start ik nu met Rolling Forecast?”. Daarom hier een 5-tal tips…

We hopen te laten zien dat je als zorgorganisatie wel degelijk invloed kunt uitoefenen in de periode vóór- en na…

Naast de standaard thema’s om van een ‘checklist’ af te strepen, zijn er ook zaken van belang bij een implementatie…

Inkoop speelt een belangrijke rol in het creëren en realiseren van duurzame bedrijfsdoelen.

Steeds meer organisaties in de care sector hebben een ‘Adviseur Zorgverkoop’ of ‘Accountmanager Zorgcontractering” in dienst. Deze functies zijn het…

Zorgcontrol betreft het grip krijgen en houden op de zorgopbrengsten; van essentieel belang voor zorgorganisaties en, door het bewogen afgelopen…

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 3 april een pakket maatregelen voor de arbeidsmarkt aan de…

De krapte op de arbeidsmarkt is iets dat veel zorgorganisaties bezighoudt. Het vinden, binden en boeien van medewerkers is een…

Door een toenemende digitalisering wordt het steeds belangrijker om als zorgorganisatie te ontwikkelen op digitale volwassenheid. Ook wordt de noodzaak…

Als consultants van AAG komen wij bij veel zorgorganisaties over de vloer. We merken dat steeds meer organisaties worstelen met…

Hoe kunnen mensen die zorg nodig hebben met behulp van hun omgeving ín hun vertrouwde omgeving blijven wonen en zoveel…

Vergeet je AO/IC niet! Ligt er al een goed plan of zou hier nog wat aan geschaafd kunnen worden? Ons…

Deze eerste publicatie vormt de start van een ‘vijfluik’. Hierin kijken we met elkaar naar de bron van het systeem: overheidsbeleid…

In een handige PDF geven wij je houvast bij het (her)inrichten van je zorgcontrolcyclus.

Het kabinet wil zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Op 3 april jl. heeft Minister Karien van Gennip (Sociale…

Grensoverschrijdend gedrag in de werkomgeving is een ernstige kwestie die aanzienlijke psychische en fysieke gevolgen kan hebben voor de betrokkenen.…

Per 1 juli 2023 treedt het nieuwe pensioenstelsel in werking. Dit heeft het kabinet op 30 mei jl. medegedeeld. Dit…

In het huidige dynamische en stressvolle bedrijfsleven is het belang van mentale gezondheid nog nooit zo groot geweest.

Het ontvangen van een volledige vergoeding van niet-gecontracteerde zorg wordt moeilijker: 5 van de 11 restitutiepolissen zijn per 1 januari…

Het is hét thema van 2023 binnen de zorg: de scheiding van wonen en zorg. Bij alle partijen is nog…

Onlangs heb ik het land van de glimlach mogen bezoeken, Thailand. Wat een prachtig land, met prachtige natuur en cultuur…

Hoe richt je een Integrale serviceorganisatie in vanuit de klantwaarde? Hiervoor hebben wij een stappenplan ontwikkeld.

Een goed, efficiënt beheer van zorgassets is niet alleen kostenbesparend; het voorkomt ook de nodige klachten en irritaties.

Het inrichten van een Integrale serviceorganisatie betekent een organisatorische verandering binnen de ondersteunende diensten.

“Natuurlijk hebben we die gegevens, maar waar? Daar moet ik even naar zoeken….” Dat horen mijn AAG-collega’s en ik nogal…

Collega Mathijs helpt Ons Tweede Thuis met het inrichten van een Integrale serviceorganisatie. Lees hier meer over zijn aanpak.

“Wat betekent ‘scheiden van wonen en zorg’ voor onze organisatie?” Met die vraag worstelen waarschijnlijk alle zorgaanbieders in Nederland. Hoe…

Zoeken