Skip to content

Bedrijfsinformatie

Bv Kvk-nummer BTW-nummer
AAG bv 16064062 NL8001.89.826.B01
AAG Organisatie & Vastgoed bv 16066331 NL8004.79.579.B01
AAG Payroll & HRM Services bv 16066332 NL8004.79.609.B01
AAG Beheer bv 16066333 NL8001.89.863.B01
AAG Opleidingen bv 16066334 NL8004.79.488.B01
AAG Financial Services bv 16066335 NL8004.79.531.B01
AAG Salarisadministratie en HR-Diensten bv 59398795 NL8534.60.875.B01

Als een Register Valuer ‘regulated by RICS’ beschikken wij over een klachtenprocedure die voldoet aan de gestelde eisen. Onze klachtenprocedure kent twee fasen: fase 1 van de klachtenprocedure stelt onze organisatie in staat jouw klacht te beoordelen, om ons een mening hierover te vormen en daarop te reageren. Onze organisatie zal proberen naar jouw tevredenheid een oplossing te vinden. Ben je onverhoopt niet gelukkig met onze reactie, dan is er de mogelijkheid om het geschil via arbitrage (fase 2) op te lossen.

Fase 1 – Schriftelijk
Wanneer je jouw klacht mondeling bij ons kenbaar hebt gemaakt en het is niet gelukt om daarover met direct betrokkenen tot overeenstemming te komen, verzoeken wij jou ons de details van jouw klacht op schrift te stellen. Dit om er zeker van te zijn dat wij de reden van jouw klacht volledig begrepen hebben. Je kunt jouw klacht zenden ter attentie van drs. J.H. (Johan) van Houwelingen BV via het e-mailadres j.vanhouwelingen@aag.nl. U ontvangt binnen 7 dagen een bevestiging van de ontvangst van jouw klacht. Zijn wij niet in staat jou direct een volledig antwoord te geven, dan zullen wij jou binnen 28 dagen nader informeren over de voortgang van de klachtafhandeling.

Fase 2 – Arbitrage
Indien wij niet in staat zijn overeenstemming te bereiken over de oplossing van jouw klacht, dan heb je de mogelijkheid verhaal te zoeken over jouw klacht door middel van onafhankelijke arbitrage. Wij hebben ervoor gekozen gebruik te maken van de diensten van een arbiter voor consumenten en bedrijven: Raad van Arbitrage voor de Bouw, Godebaldkwartier 407, 3511 DT in Utrecht. Per telefoon te bereiken via 030 – 2343222 en per e-mail: info@raadvanarbitrage.nl. Meer informatie vind je op www.raadvanarbitrage.nl.

AAG beschikt over een ISAE verklaring

De doelstelling van de ISAE 3402 type II-rapportage is om aan klanten van AAG te tonen dat de kwaliteit van de dienstverlening van AAG inzake hostingactiviteiten in voldoende mate is gewaarborgd. Deze kwaliteit wordt in de rapportage aangetoond door de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen te beoordelen.

Hierbij hebben vooral aspecten als data protection, fraud prevention en bescherming van persoonsgegevens grote aandacht. AAG-klanten hebben niet altijd een totaal inzicht in de security maatregelen van een service organisatie als AAG en middels deze verklaring biedt AAG haar klanten meer zekerheid bij bijvoorbeeld uitbesteding van diensten. 

Voor de interne beheersing heeft AAG een framework opgezet en geïmplementeerd om de kwaliteit van het managementsysteem te waarborgen en de processen te verankeren. Met dit systeem beheerst AAG de risico’s voor haar klanten.

Rapportage opvragen

Mocht je een ISAE rapportage nodig hebben voor je accountantscontrole, dan kun je deze opvragen via fg@aag.nl.

Wij gaan zorgvuldig met gegevens om. In onze privacyverklaring lees je alles over welke gegevens wij registreren met welk doel.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en diensten die AAG doet en uitvoert. Daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij AAG werkzaam is, ieder die door AAG wordt ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten AAG aansprakelijk is of kan zijn.
 2. Alle aanbiedingen en uitingen van AAG zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen pas tot stand door rechtsgeldige ondertekening door beide partijen van de offerte of overeenkomst.
 3. Elke tussen de opdrachtgever en AAG te sluiten overeenkomst betreft een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De toepasselijkheid van de artikelen 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door AAG. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 5. AAG behoudt zich het recht voor retour ontvangen ondertekende offertes niet te aanvaarden indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de tekst van de offerte of overeenkomst. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst vervallen alle eerder gedane aanbiedingen of toezeggingen, in welke vorm dan ook.
 6. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 7. Indien de algemene voorwaarden strijdig zijn met de tekst van een overeenkomst, dan gaat de tekst van de overeenkomst voor. Indien de algemene voorwaarden strijdig zijn met de tekst van een bijlage bij een overeenkomst, dan gaat de tekst van de algemene voorwaarden voor.
 8. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen overeen te komen, die het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen zo veel als mogelijk benaderen.

Dienstverlening door AAG

 1. AAG zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten zorgvuldig en vakbekwaam uit te voeren, overeenkomstig de met opdrachtgever in de overeenkomst nader uitgewerkte afspraken.
 2. Alle diensten van AAG worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de overeenkomst AAG uitdrukkelijk een specifiek omschreven resultaat heeft toegezegd.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vastgelegd zijn de door AAG neergelegde opleverdata, doorlooptijden en termijnen geen fatale termijnen. Het enkel verstrijken van dergelijke data levert geen verzuim op.
 4. In geval de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van personen met specifieke kennis aan Opdrachtgever, dan zal AAG zich ervoor inspannen dat de medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor uitvoering van de werkzaamheden tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte, vooraf aangekondigde vakantie of uitdiensttreding van de medewerker.
 5. AAG is vrij om te bepalen welke van haar werknemers bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld (in afwijking van artikel 7:404 BW), tenzij de opdracht is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. Ook in dat geval is AAG echter steeds gerechtigd na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.
 6. Opdrachtgever is gerechtigd om vervanging van de medewerker te verzoeken (i) indien de medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en opdrachtgever dit binnen tien werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden gemotiveerd aan AAG kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de medewerker. AAG zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. AAG staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van opdrachtgever op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van opdrachtgever wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.
 7. Indien de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd, zal opdrachtgever zorgdragen voor voldoende faciliteiten voor de medewerker, waaronder een werkplek met computer-, data- en telecommunicatievoorzieningen, die voldoet aan de eisen nodig voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening. De werkplek dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, onder andere op het gebied van arbeidsomstandigheden. De opdrachtgever zal de medewerker informeren over gebruikelijke werktijden, bedrijfssluiting en overige relevante informatie.
 8. In alle gevallen waarin medewerkers van AAG worden gedetacheerd bij de opdrachtgever geldt dat daarbij nadrukkelijk niet wordt beoogd om een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 e.v. BW tot stand te brengen tussen de betreffende persoon en de opdrachtgever.
 9. AAG is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De keuze van de door AAG in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

Software van toeleveranciers, tools van AAG en daarmee samenhangende dienstverlening

 1. Voor wat betreft de door AAG zelf ontwikkelde en ter beschikking gestelde tools en resultaten verstrekt AAG een gebruiksrecht aan opdrachtgever om deze te gebruiken binnen haar organisatie voor interne bedrijfsdoeleinden. De door AAG zelf ontwikkelde tools mogen niet worden gekopieerd en/of meerdere keren worden geïnstalleerd, tenzij AAG hiertoe uitdrukkelijk haar toestemming heeft gegeven.
 2. Voor software en bijbehorende documentatie van toeleveranciers die AAG aan opdrachtgever ter beschikking stelt, gelden de licentievoorwaarden van die toeleverancier. Indien van toepassing, worden deze licentievoorwaarden als bijlage bij de overeenkomst verstrekt. Voor zover geen nadere licentievoorwaarden zijn verstrekt geldt in ieder geval dat opdrachtgever de software alleen op haar eigen locatie mag gebruiken en installeren en alleen tijdens de looptijd van de overeenkomst, binnen haar organisatie, voor interne bedrijfsdoeleinden in het kader van het uitvoeren van de (administratieve) werkzaamheden waarvoor de software bedoeld is, voor het aantal overeengekomen gebruikers, administraties en medewerkers of verwerkingseenheden van de opdrachtgever of het aantal apparaten zoals blijkt uit de prijsafspraken in de overeenkomst. Opdrachtgever mag de software niet door derden laten gebruiken. Daarnaast is de licentie beperkt tot het laden, in beeld brengen, uitvoeren, en tijdelijk in het werkgeheugen opslaan van de software. Tot slot geldt voor lokaal geïnstalleerde software, dat opdrachtgever één back-up kopie mag maken van de software.
 3. Tools en software kunnen on premise (lokaal bij de opdrachtgever) of remote (middels SaaS) ter beschikking worden gesteld. Toegang tot software on premise wordt verleend door toezending of ter download beschikbaar stellen van de software. Toegang tot de door AAG remote ter beschikking gestelde software en diensten wordt verleend via ter beschikking van inlogcodes en wachtwoorden. Alles conform de in de overeenkomst neergelegde afspraken of de daarbij gevoegde Service Level Agreement (opgenomen indien relevant), dan wel aanvullend de in deze algemene voorwaarden neergelegde gebruiksrechten.
 4. In geval van remote access zal AAG zich inspannen de standaard of overeengekomen beschikbaarheidstijden te handhaven. Bij het vaststellen van de daadwerkelijke beschikbaarheid van de dienst wordt de tijd dat de dienst niet toegankelijk is door vooraf geplande en noodzakelijke buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van AAG zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten. Genoemde buitengebruikstelling zal zo veel mogelijk buiten kantoortijden plaatsvinden.
 5. Tenzij in de overeenkomst schriftelijk expliciet anders overeengekomen, is AAG niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 6. AAG kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de gebruiksmogelijkheden van de software en tools aanbrengen. Ook kan AAG de uitvoering van de diensten voortzetten met gebruikmaking van andere software of nieuwe, gewijzigde versies van de software. AAG is niet gehouden specifieke eigenschappen of functionaliteiten te handhaven of toe te voegen. Bij wijzigingen in de software en tools die het gevolg zijn van wijzigingen in wetgeving en algemene regelgeving, is AAG gerechtigd de betreffende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 7. AAG kan bij het verlenen van haar diensten gebruik maken van derde partijen, waaronder softwareleveranciers en hostingpartijen. De voorwaarden en service levels van deze partijen maken onderdeel uit van de dienstverlening van AAG. Wijzigingen in de dienstverlening van deze partijen zal AAG daarom doorvoeren in haar dienstverlening naar de klant. AAG spant zich in om ervoor te zorgen dat opdrachtgever zo min mogelijk gevolgen ondervindt van dergelijke wijzigingen.
 8. Indien de dienstverlening aan opdrachtgever tevens het maken van back ups van gegevens van opdrachtgever omvat, zal AAG dagelijks een volledige back-up maken van de bij haar in beheer zijnde gegevens van opdrachtgever. AAG zal de back-up bewaren gedurende de bij AAG gebruikelijke termijnen.
 9. Indien opdrachtgever remote toegang heeft tot de software en zijn gegevens, maar niet zelf in staat is een back up van die gegevens te maken, dan kan hij AAG tijdens kantooruren (09.00 – 17.00 uur) verzoeken om een kopie te maken van alle digitale bescheiden en gegevensbestanden, voor zover die onder AAG berusten. AAG zal een dergelijke kopie, tegen vergoeding van de daaraan verbonden kosten, binnen redelijke termijn aan opdrachtgever verstrekken in een gebruikelijk formaat. Desgewenst zal AAG op verzoek van opdrachtgever en tegen betaling van de daaraan verbonden kosten, kopieën van bedoelde gegevensbestanden en/of bescheiden aan opdrachtgever verstrekken tot zes maanden na beëindiging van een overeenkomst.
 10. Voor de door AAG zelf ontwikkelde tools worden geen updates verstrekt, tenzij opdrachtgever daarvoor een abonnement heeft afgenomen. Indien een nieuwe versie of nieuwe tool beschikbaar komt, kan opdrachtgever deze tool tegen de dan geldende prijs verkrijgen. Indien opdrachtgever een abonnement heeft op de tool, zullen updates binnen het abonnement gratis worden verstrekt. Indien een onderhoudsovereenkomst is afgesloten voor software van toeleveranciers die AAG aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen regelmatig updates en releases ter beschikking worden gesteld. In geval opdrachtgever de software on premise beheert, zal hij zelf zorgdragen voor installatie. Indien opdrachtgever voor een remote oplossing heeft gekozen, zal AAG zorgdragen voor installatie.
 11. Indien de dienstverlening aan opdrachtgever op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, kan opdrachtgever bij problemen contact opnemen met de AAG servicedesk. AAG zal dan zo snel mogelijk aan de hand van haar standaardprocedures het probleem analyseren, en een oplossing zoeken, waarbij zij waar nodig haar toeleveranciers zal inschakelen. Daarnaast zal AAG telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de ter beschikking gestelde software van toeleveranciers of tools van AAG. AAG kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. AAG kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de kantooruren van AAG. In geval de opdrachtgever de software zelf on premise beheert, en niet de laatste updates voor de software heeft geïnstalleerd, terwijl opdrachtgever daar in dat geval wel verantwoordelijk voor is, dan zal AAG niet in staat zijn optimale ondersteuning te bieden.
 12. AAG zal zich er voor inspannen fouten als bedoeld in het volgende lid in tools of software binnen een redelijke termijn te herstellen. Indien en voor zover het tools betreft die door AAG zelf zijn ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door opdrachtgever gedetailleerd omschreven schriftelijk bij AAG zijn gemeld, zal zij dit in eigen beheer zo snel mogelijk uitvoeren. AAG kan echter in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de tools in gebruik wordt genomen. Voor software die niet door AAG is ontwikkeld geldt het herstelbeleid van de toeleverancier van die software. AAG staat er niet voor in dat gebreken in software die niet zelf door AAG is ontwikkeld, zullen worden verholpen. AAG garandeert niet dat de tools of software zonder onderbreking zullen werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. AAG is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende beperkingen in de tools en software aan te brengen.
 13. Onder ‘fouten’ wordt verstaan het substantieel niet voldoen van de tools of software aan de door AAG schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte dan wel uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. AAG heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de tools en software dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.
 14. Indien geen specifieke prijsafspraken in de overeenkomst zijn neergelegd geldt dat de kosten voor onderhoud op software die bij de opdrachtgever on premise is geïnstalleerd jaarlijks separaat in rekening gebracht worden. Voor remote software is de prijs voor onderhoud reeds opgenomen in de abonnementsprijs.
 15. AAG heeft het recht om periodiek, doch niet vaker dan één maal per kalenderjaar een audit te laten uitvoeren om te onderzoeken of de licentierechten voor de software worden nageleefd. Indien de licentierechten worden overschreden heeft AAG het recht passende maatregelen te nemen, waaronder het stopzetten van het gebruik van de software en/of het met terugwerkende kracht alsnog in rekening brengen van aanvullend verschuldigde licentiekosten.

Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever gedraagt zich jegens (de medewerkers van/ingezet persoon namens) AAG als een goed en zorgvuldig opdrachtgever.
 2. Partijen erkennen dat het welslagen van diensten van AAG voor opdrachtgever in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle nuttige, nodige en wenselijke gegevens en informatie voor het uitbrengen van de offerte en voor het uitvoeren van de overeenkomst aanleveren en staat ervoor in dat de door hem aangeleverde informatie juist en volledig is en op de door AAG voorgeschreven wijze wordt aangeleverd.
 3. Opdrachtgever zal op verzoek van AAG gevraagde medewerking verlenen door middel van inzet van daartoe kundig eigen personeel.
 4. Opdrachtgever is verplicht AAG binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de uitvoering van diensten een tekortkoming van AAG heeft opgemerkt dan wel had behoren op te merken.
 5. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan geen medewerkers van AAG in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 6. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van relevante apparatuur, software, databestanden en andere materialen en diensten en van de door AAG afgenomen diensten.
 7. Bij on premise software draagt opdrachtgever zorg voor de juiste installatie, dataconversie, instellingen en beveiliging van apparatuur, software en databestanden, tenzij expliciet anders vermeld in de overeenkomst.
 8. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle apparatuur en programmatuur die nodig is om gebruik te kunnen maken van de door AAG ter beschikking gestelde tools, software en diensten voldoet aan de minimaal voorgeschreven systeemeisen en zullen blijven voldoen aan de veranderende systeemeisen.
 9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor gebruik en geheimhouden van gebruikersnamen, wachtwoorden, certificaten en andere beveiligingsmiddelen.
 10. Opdrachtgever vrijwaart AAG voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 11. Indien opdrachtgever aan AAG informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Uitbreiding c.q. beperking van de omvang van de dienstverlening bij uitbesteding van diensten

 1. Opdrachtgever heeft het recht AAG te verzoeken om uitbreiding van diensten, die niet zijn begrepen in de dienstverlening zoals genoemd in de overeenkomst. Indien een dergelijke uitbreiding van de dienstverlening wordt opgevolgd, brengt AAG de desbetreffende extra diensten in rekening overeenkomstig de dan geldende tarieven.
 2. AAG zal verzoeken honoreren met een gegronde reden tot vermindering van de dienstverlening tot maximaal 20% van de waarde van de in dat jaar geldende omvang van de dienstverlening dan wel van de jaarlijkse dienstverlening bij een meerjarige overeenkomst. Indien een dergelijke vermindering van de dienstverlening wordt opgevolgd, is AAG gerechtigd een redelijke vergoeding te factureren voor het verlies van dienstverlening, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds gedane investeringen en de beoogde winst voor het uitvoeren van de dienstverlening.
 3. Indien blijkt dat bij aanvang van de overeenkomst de door opdrachtgever aangegeven uitgangspunten waarop de inhoud en omvang van de dienstverlening zijn gebaseerd onjuist blijken te zijn, of deze uitgangspunten gedurende de overeenkomst wijzigen, dan is AAG gerechtigd op basis van de werkelijk verwerkte gegevens en bestede uren jaarlijks een daarvoor gecorrigeerde eindafrekening toe te zenden en verdere voorschotnota’s conform voorgaande aan te passen.

Tarieven, tariefsaanpassingen en facturatie

 1. Alle vermelde prijzen zijn de prijzen voor het kalenderjaar waarin een offerte is uitgebracht dan wel de prijzen op een andere manier aan opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en zijn exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
 2. Alle door AAG afgegeven voorcalculaties en ureninschattingen zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk expliciet anders aangegeven.
 3. AAG is gerechtigd haar tarieven jaarlijks per 1 januari als volgt aan te passen:
  1. De door AAG overeengekomen tarieven voor door AAG zelf ontwikkelde en te leveren diensten kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.
  2. Voor nieuwe licenties en onderhoud op software van toeleveranciers en hosting, worden ten minste de prijzen en percentages van prijsverhogingen die door deze partijen gehanteerd worden doorgevoerd.
 4. Eenmalige kosten worden vooraf gefactureerd.
 5. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen worden de door AAG verrichte diensten maandelijks achteraf in rekening gebracht tegen de daartoe overeengekomen tarieven op basis van de werkelijk verwerkte gegevens of bestede uren, tenzij daarvoor expliciet een vaste prijs is afgesproken.
 6. Indien wijzigingen in de software en tools worden aangebracht die het gevolg zijn van wijzigingen in wetgeving en algemene regelgeving dan wel het gevolg zijn van technologische ontwikkelingen die toeleveranciers doorvoeren in hun software, is AAG gerechtigd de betreffende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 7. Facturen zullen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald worden. Indien de factuur niet binnen de genoemde termijn betaald is, zal AAG een betalingsherinnering sturen, welke als sommatie geldt. Indien de daarin genoemde betalingstermijn niet wordt nagekomen, dan is AAG gerechtigd alle dienstverlening op te schorten, onverminderd haar overige rechten.
 8. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever na verloop van de herinneringstermijn, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever na verloop van de herinneringstermijn niet betaald heeft, kan AAG de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde bedrag en de rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

Advisering, consultancy en interimondersteuning

 1. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is AAG gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Het voorgaande geldt niet indien AAG op redelijke grond niet bereid is de aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen.
 2. Indien de dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, dan is AAG gerechtigd na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
 3. Opdrachtgever vrijwaart AAG voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van AAG, die in verband met het uitvoeren van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever.
 4. AAG zal aan opdrachtgever regelmatig rapporteren over de voortgang en invulling van de dienstverlening via de door opdrachtgever aangewezen contactpersoon. Opdrachtgever zal AAG voorzien van de nodige informatie over relevante omstandigheden in haar organisatie die raakvlakken hebben met de te verlenen diensten. Partijen zullen in goed overleg afstemmen wat en op welke wijze hierover overleg gevoerd en gerapporteerd wordt.

Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle voor intellectuele eigendom vatbare onderdelen welke door AAG ter beschikking gesteld worden, waaronder software, tools, diensten en overige resultaten en materialen berusten uitsluitend bij AAG of haar toeleveranciers. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen of bij wet uitdrukkelijk zijn toegekend.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde software, tools, diensten en overige resultaten en materialen te verwijderen of te wijzigen. Opdrachtgever mag geen wijzigingen aanbrengen of de software decompileren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan op grond van de Auteurswet.
 3. AAG heeft het recht technische voorzieningen aan te brengen ter voorkoming van schending van intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het gebruiksrecht. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan deze beveiligingen te omzeilen, verwijderen of te doorbreken.
 4. Onverwijld na het einde van de licentie of het gebruiksrecht zal opdrachtgever alle software retourneren of vernietigen en AAG hiervan op de hoogte stellen.

Ontbinding en opzegging

 1. Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst toe op grond van de wet.
 2. Indien opdrachtgever de licentievoorwaarden van software van een toeleverancier schendt of er wordt op een andere wijze misbruik gemaakt van een dienst, dan is AAG gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling het gebruik van de software al dan niet tijdelijk stop te zetten.
 3. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat AAG ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestatie in verzuim is. Bedragen die AAG voor ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst van dienstverlening betreffende de uitbesteding van diensten (outsourcing van administraties of vergelijkbaar) en/of de afname van softwarelicenties eerder wil beëindigen dan conform de contractduur is overeengekomen, dan is opdrachtgever over de periode dat het contract eerder wordt beëindigd alsnog kosten verschuldigd. Deze kosten worden gebaseerd op het gemiddelde van de factuurbedragen, zoals deze door opdrachtgever aan AAG verschuldigd waren in het kalenderjaar, voorafgaand aan het jaar van opzegging. Het verschuldigde bedrag bedraagt 80% van deze jaarkosten en zal naar rato voor de resterende contractperiode worden bepaald. De aldus tot stand gekomen afkoopsom zal een maand voor ingang van de vervroegde beëindigingsdatum aan opdrachtgever worden gefactureerd.
 5. De ene partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, of faillissement is aangevraagd, indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever wijzigt.
 6. AAG is wegens beëindiging door opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van ontvangen gelden dan wel schadevergoeding gehouden.

Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van AAG wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van AAG voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 100.000 (honderd duizend Euro).
 2. De aansprakelijkheid van AAG voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.000.000 (één miljoen Euro).
 3. De aansprakelijkheid van AAG voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, waardevermindering objecten, schade door bedrijfsstagnatie, fouten in software of tools, boetes, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan AAG voorgeschreven zaken, materialen of software van toeleveranciers en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan AAG voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten.
 4. De in lid 1 tot en met 3 bedoelde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerkers van AAG.
 5. Tenzij nakoming door AAG blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van AAG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever AAG onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en AAG ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat AAG in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de tekortkoming zo spoedig mogelijk nadat hij daarmee bekend is geraakt schriftelijk bij AAG meldt. Iedere rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming tegen AAG vervalt en is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk nadat hij met de tekortkoming bekend is geraakt dit schriftelijk bij AAG meldt alsmede door het enkele verloop van vierentwintig maanden na melding van de tekortkoming bij AAG. Indien opdrachtgever AAG een termijn heeft gesteld waarbinnen deze de tekortkoming zal wegnemen, begint de vervaltermijn eerst te lopen bij het einde van deze termijn, of zoveel eerder als AAG te kennen heeft gegeven de tekortkoming niet te zullen herstellen.
 7. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in de overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts-)personen waarvan AAG zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 8. In geval dat een bij AAG in dienst zijnde persoon ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever, is AAG slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van deze persoon met de overeengekomen kwaliteit voor de overeengekomen periode. Voor het overige is AAG niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door de ter beschikking gestelde persoon/personen.
 9. Opdrachtgever vrijwaart AAG voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de tussen opdrachtgever en AAG gesloten overeenkomst, indien en voor zover AAG daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel 10 niet aansprakelijk is.

Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van AAG, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan AAG zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, software of materialen van toeleveranciers waarvan het gebruik door opdrachtgever aan AAG is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) pandemie, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
 2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Geheimhouding en verwerking van persoonsgegevens

 1. Beide partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens en informatie waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn geheim blijven, tenzij wet- of regelgeving, waaronder ook beroepsregels, een partij dwingt gegevens openbaar te maken. Onder vertrouwelijke gegevens wordt in ieder geval ook verstaan informatie met betrekking tot tools en software, documentatie, prijzen, processen, werkwijzen, handelsgeheimen, specificaties, onderzoeks- en ontwikkelplannen, adviezen, interne aangelegenheden en persoonsgegevens. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Bij het uitvoeren van de diensten door AAG voor opdrachtgever is AAG verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens en blijft opdrachtgever verantwoordelijke in de zin van de AVG. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij de gegevens aan AAG ter beschikking mag stellen.
 3. AAG neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens, waaronder persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen bieden, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. AAG neemt daarbij de in de sector gebruikelijke normen in acht. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. AAG staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. AAG zal beveiligingsincidenten melden bij de daartoe aangewezen persoon bij opdrachtgever. AAG heeft de beveiligingsmaatregelen vastgelegd in haar beveiligingsbeleid.
 4. Alle servers die AAG beheert voor de uitvoering van de diensten bevinden zich op het grondgebied van de Europese Unie.
 5. Opdrachtgever vrijwaart AAG voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt door AAG in het kader van de uitvoering van de diensten, tenzij de aanspraak voortvloeit uit een tekortkoming aan de zijde van AAG.
 6. In het kader van de uitvoering van de diensten kan AAG aangewezen medewerkers van opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toewijzen. AAG is gerechtigd deze codes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de codes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar en zal erop toezien dat deze codes regelmatig worden gewijzigd en ingetrokken. AAG is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van deze codes wordt gemaakt, tenzij het misbruik het gevolg is van een handelen of nalaten van AAG.

Overige bepalingen

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst aan een derde te verkopen of over te dragen.
 3. AAG neemt haar cliënten op in een lijst met referentieprojecten. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname, dan kan dit worden aangeven bij AAG en zal opdrachtgever zo snel als praktisch mogelijk verwijderd worden.

Algemene voorwaarden AAG opleidingen BV

 • In deze algemene voorwaarden wordt onder cursus verstaan alle activiteiten van AAG Opleidingen bv zoals cursussen, praktijkdagen, seminars en incompanytrainingen.
 • In deze algemene voorwaarden wordt AAG Opleidingen bv aangeduid met AAG.
 • Voor sommige cursussen gelden bijzondere voorwaarden, welke bij de beschrijving van de betreffende cursus staan vermeld.
 • Door inschrijving geeft de cursist aan de voorwaarden te kennen, te accepteren en hiernaar te handelen.
 • Inschrijving is alleen mogelijk door middel van het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier. Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen om je eventueel weer af te melden.
 • Inschrijving geldt steeds voor de gehele cursus.
 • Inschrijvingen worden geacht eerst door AAG te zijn aanvaard, je ontvangt twee weken voor de aanvang van de cursus een definitieve bevestiging per e-mail van AAG. Genoemde bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving.
 • Een inschrijving voor een cursus kan geweigerd wanneer:
  • de cursus is volgeboekt;
  • de cursist niet de vereiste vooropleiding heeft;
  • er wordt afgeweken van de voorgeschreven cursusvolgorde;
  • de cursist niet in de samenstelling van de groep past.

De cursist moet aan redelijke eisen van geschiktheid voldoen. AAG kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebleken ontoereikende opleiding of ervaring van de cursist en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor het uiteindelijke resultaat van de cursus.

 • Annulering van een inschrijving vóór aanvang van de cursus dient te geschieden door middel van een e-mail naar opleidingen@aag.nl.
 • Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:
  • Indien de annulering tien werkdagen voor aanvangsdatum van de cursus in het bezit is van AAG, wordt 25% van de cursusprijs in rekening gebracht.
  • Wanneer annulering plaatsvindt binnen 10 werkdagen voor aanvangsdatum van de cursus is 75% van het cursusgeld verschuldigd.
  • Wanneer de cursist zonder afmelding niet verschijnt, is het totale cursusgeld verschuldigd.
 • Indien de cursus door overmacht voortijdig door een cursist wordt beëindigd, zullen na ontvangst van de noodzakelijke schriftelijke bewijsstukken, de dan nog resterende lesgelden worden gerestitueerd tot een maximum van 40% van de cursusprijs.
 • In geval van restitutie hanteert AAG opleidingen een terugbetalingstermijn van 30 dagen.
 • De plaatsen waar en de tijden waarop de cursus plaatsvindt, zijn vermeld op de website dan wel worden specifiek afgesproken. AAG behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen deze indeling te wijzigen. De cursist wordt voor aanvang van enig studie-onderdeel in het bezit gesteld van een rooster met de data en tijden van de cursus.
 • AAG behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursussen.
 • AAG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de prestaties van de cursist na afloop van de cursus.
 • Bij onvoldoende deelname aan een bepaalde cursus behoudt AAG zich het recht voor de cursus te annuleren tot 1 week voor de cursusdatum.
 • Bij onvoorziene omstandigheden, zoals brand- of waterschade of ziekte van de docent, behoudt AAG zich het recht voor de cursussen tot op de dag van de aanvang te annuleren.
 • Bij annulering door AAG bestaat de keuze uit creditering of, indien mogelijk, overboeking naar een andere cursusdatum.
 • Bij meerdaagse leergangen wordt een “Bewijs van deelname” uitgereikt. Hierbij is een aanwezigheid van minimaal 75% van de duur van de cursus een vereiste.

Voor zover leermiddelen vallen onder het copyright van AAG, zijn deze uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de cursussen van AAG. De cursist is gehouden aan de voorwaarden, welke voortvloeien uit het auteursrecht/copyright voor wat het hiermee belaste cursusmateriaal betreft.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zie ook ons privacyverklaring.

AAG Opleidingen is een door meerdere certificerende instanties erkend instituut en is opgenomen in diverse registers van geaccrediteerde opleidingen. Dit houdt in dat de gegevens van de cursist bij audits aan deze instanties ter inzage verstrekt en door hen gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de tevredenheid van de cursist te toetsen. Uiteraard worden deze gegevens alleen voor deze doeleinden verstrekt en gebruikt. Mocht de cursist daar bezwaar tegen hebben dan dient de cursist dit aan AAG kenbaar te maken.

 • De cursist verbindt zich tot betaling van het voor de gehele cursus verschuldigde cursusgeld. Deze verbintenis geldt altijd, ongeacht of de cursus waarvoor is ingetekend volledig of slechts ten dele wordt gevolgd. De cursist kan alleen in bijzondere omstandigheden restitutie van het cursusgeld (hoe ook genaamd) vorderen. Of en wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden is ter beoordeling aan de cursusleiding van AAG.
 • Door inschrijving verplicht de cursist zich tot het betalen voor de aangegane verplichting. Voor de betaling van het lesgeld ontvangt de cursist een factuur die na bevestiging van inschrijving wordt verzonden. Binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur dient betaald te worden.
 • Het tot de cursus behorende materiaal en het eventuele gebruik van apparatuur is in de cursusprijs begrepen.
 • De cursist is gehouden tot voldoening van de totaal verschuldigde cursuskosten, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de cursist.
 • Voor verzuimde lessen kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden, met uitzondering van hetgeen bij ‘annuleren’ is vermeld.

Een klacht dient schriftelijk ingediend en verzonden te worden naar het postadres van AAG, zijnde postbus 90161, 5200 MP te ’s-Hertogenbosch, ter attentie van de directie. Vermeld moet worden de naam, het adres, de woonplaats en het e-mailadres van de cursist, de datum van indiening, de omschrijving van de klacht en de cursus waar de klacht betrekking op heeft. De cursist ontvangt binnen 7 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de klacht (per brief of e-mail). In deze bevestiging wordt aangegeven wie binnen AAG de klacht afhandelt. Binnen 3 weken na ontvangst van de schriftelijke klacht, ontvangt de cursist een voorstel met een oplossing voor de klacht. De cursist dient schriftelijk aan te geven aan AAG of hij/zij al dan niet akkoord is met het voorstel. Is de cursist akkoord met de inhoud van het voorstel, dan gaat AAG over tot het uitvoeren van het voorstel. Is de cursist niet akkoord, dan doet AAG binnen 4 weken een nieuw voorstel. De cursist dient schriftelijk aan te geven aan AAG of hij/zij al dan niet akkoord is met het nieuwe voorstel. Is de cursist akkoord met de inhoud van het nieuwe voorstel, dan gaat AAG over tot het uitvoeren van dat voorstel. Is de cursist opnieuw niet akkoord, dan heeft de cursist de mogelijkheid om in beroep te gaan bij mr. F. van der Geld van Lichtstad Advocaten te Eindhoven. Het oordeel van Mr. Van der Geld van Lichtstad Advocaten is in deze bindend. Eventuele consequenties voortvloeiend uit dit oordeel worden door AAG binnen een week afgehandeld. Ingediende klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door AAG. Ingediende klachten worden door AAG geregistreerd en voor een periode van zeven jaren bewaard.

 • Tijdens evenementen van AAG worden foto en video opnames gemaakt. Wanneer je deelneemt aan een evenement, geef je AAG toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.
 • Voor een evenement kan een no-show fee gelden. Dit is per evenement verschillend. Wanneer je je aanmeldt voor een evenement ga je akkoord met de no-show fee die van toepassing is op het evenement.

 

Search