Skip to content

PSW

In 2022 heeft PSW een duurzaamheidsvisie opgesteld, waarin concrete actiepunten voor een periode van drie jaar zijn vastgelegd. Een van deze actiepunten betrof de ontwikkeling van een afvalpreventieplan in 2023. Vanwege het ontbreken van een duidelijke definitie van de inhoud van een afvalpreventieplan, heeft PSW AAG gevraagd om hieraan invulling te geven. Hierbij zijn de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de vereisten van de Milieu Thermometer Zorg in overweging genomen.

Oplossing

Het afvalpreventieplan heeft als doel om inzicht te bieden in de mate van afvalscheiding, identificatie van de belangrijkste afvalstromen en het formuleren van mogelijke maatregelen om afval te verminderen, met naleving van de richtlijnen van het afvalpreventieplan van MPZ. Om dit inzicht te verkrijgen, zijn gegevens nodig.

De eerste stap bij het opstellen van het afvalpreventieplan was het in kaart brengen van de benodigde, maar vooral beschikbare data. Hierbij werd al snel duidelijk dat voor veel locaties weinig tot geen data beschikbaar was. Stap één was het uitzetten van een enquête om inzicht te krijgen in de afvalscheiding. Vervolgens werden de aangeleverde data van zowel de afvalverwerker als de locaties verwerkt. Op basis van deze data zijn de afvalproductie per oppervlakte (kg/m2), afvalproductie per aantal cliënten (kg/aantal cliënten) en de scheidingspercentages per afvalstroom in kaart gebracht. Met behulp van deze analyses zijn locaties geïdentificeerd die extra aandacht vragen en mogelijke maatregelen die PSW kan treffen om hier afval te reduceren en beter te scheiden.

Waarom AAG

AAG is betrokken geweest bij het opstellen van de duurzaamheidsvisie van PSW. Daarnaast heeft AAG kennis en ervaring met het verduurzamen van de zorg en de Milieu Thermometer Zorg. We hadden hierdoor het vertrouwen dat het afvalpreventieplan niet alleen zou aansluiten bij onze eigen ambitie maar ook de eisen en verwachtingen uit de markt.

Meer weten over dit project? Neem contact met ons op.

Contact

Klantcases

Ontdek meer klantcases

Search