Skip to content
Terug naar kennisbank

Wijzigingen op het Inkoopbeleid WLZ

Auteur: Arnoud Zanen

Op 31 mei hebben de zorgkantoren CZ, Menzis, Salland, VGZ, Zilveren Kruis (ZK) en Zorg en Zekerheid (Z&Z), hierna te noemen ‘genoemde zorgkantoren’ een aantal wijzigingen gepubliceerd op het meerjarige WLZ inkoopbeleid 2024-2026.

In het kort gaan wij in op een aantal belangrijke wijziging(en) voor 2024 en 2025.

Wijziging voor 2024

Het richttariefpercentage WLZ 2024 aangepast voor VV, GZ en GGZ Zorgaanbieders

Op 31 mei hebben de genoemde zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland (zie Nota van Wijziging dd. 31 mei) kenbaar gemaakt dat het richttariefpercentage voor 2024 alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 wordt aangepast voor de VV (Verzorging en Verpleging), GZ (Gehandicaptenzorg) en GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) Zorgaanbieders die WLZ zorg leveren. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 13 februari jl.. Naar aanleiding van het kort geding, dat 54 GZ Zorgaanbieders hadden aangespannen, werd middels deze uitspraak besloten dat de tariefsystematiek voor 2024 aangepast moet worden.

De genoemde zorgkantoren geven hiermee uitvoering aan het feit dat bij de vaststelling van het richttariefpercentage de financieringsbaten en -lasten, evenals tenminste 75% van de Zorgaanbieders (zowel op basis van het marktaandeel WLZ als het aantal Zorgaanbieders) een neutraal tot positief resultaat heeft.

Dit betekent dat de richttariefpercentages voor 2024 alsnog met terugwerkende kracht worden opgehoogd ten opzichte van de – op 13 september 2024 – door de genoemde zorgkantoren reeds opgehoogde richttariefpercentages (excl. NHC/NIC).

In onderstaand overzicht vind je de herziene richttariefpercentages voor 2024:

Sector Herziene richttarief % 2024 (dd. 31 mei 2024) van het NZa maximumtarief
WLZ VV 96,9%
WLZ GZ 97%
WLZ GGZ 97,3%

Voor de verwerking en daarmee uitvoering van deze aanpassing voor 2024 worden de zorgaanbieders geïnformeerd door het desbetreffende zorgkantoor.

Wijzingen voor 2025

Voor 2025 tref je hieronder een aantal belangrijke wijzigingen in het inkoopbeleid WLZ 2024-2026 en de planning WLZ inkoop 2025 van de genoemde zorgkantoren op hoofdlijnen.

Vragen en bezwaren Nota van Inlichtingen

De zorgkantoren geven aan dat alleen vragen en bezwaren kunnen worden ingediend in het kader van de Nota van Inlichtingen die betrekking hebben op de wijzigingen op het inkoopbeleid die voor 2025 zijn doorgevoerd.

Richttariefpercentages voor 2025

De genoemde zorgkantoren zullen uiterlijk 5 september de richttariefpercentages voor 2025 voor de sectoren VV, GZ en GGZ bekend maken. De zorgkantoren geven daarbij aan dat de vaststelling van de richttariefpercentages op dezelfde wijze zal plaatsvinden, zoals aangegeven in de Bijlage Onderbouwing Richttariefpercentages WLZ, ZN (juni 2024), bij de Nota van Wijziging dd. 31 mei van ZN.

De zorgkantoren geven aan dat zij het recht behouden om in latere jaren op een andere wijze uitvoering te geven aan de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 13 februari jl. met betrekking tot de vaststelling van het richttariefpercentage.

Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en Normatieve Inventaris Component (NIC) voor 2025

Het tariefpercentage voor de NHC/NIC blijft bij de genoemde zorgkantoren voor het jaar 2025 gehandhaafd op 100%.

Voorbehoud op de te maken afspraken door de zorgkantoren

Genoemde zorgkantoren doen een voorbehoud voor alle te maken afspraken met de zorgaanbieders, indien het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) alsnog zal wijzigen. Te denken valt in dit geval bijvoorbeeld aan de vaststelling van de definitieve contracteerruimte 2025, wijziging van de landelijke contracteerruimte tussen de zorgkantoren, de NZa maximum tarieven 2025, de NZa regelgeving, of wijzigingen in de rijksbegroting.

Wanneer wijzigingen zich hierop voordoen, zullen deze aanvullend in een Nadere Nota van Inlichtingen door de genoemde zorgkantoren worden gepubliceerd.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Op grond van Europese richtlijnen zijn Zorgaanbieders verplicht te rapporteren over de impact van de zorgactiviteiten op mens en milieu. Dit geldt zowel voor de impact van de eigen bedrijfsvoering, als voor impact in de gehele keten van leveranciers en afnemers van de rapporterende organisatie. De zorgkantoren stemmen de uitvraag onderling en met de GDDZ 3.0-partners af. Hoe dit er voor 2025 exact uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Zorgkantoren hebben aangegeven bij voorkeur voor 30 juni 2024, duidelijkheid hierover te kunnen geven.

Planning WLZ inkoop 2025

Hieronder staan de belangrijkste deadlines van de genoemde zorgkantoren rondom de WLZ inkoop 2025. In een aantal gevallen hebben wij geen expliciete deadlines bij een aantal zorgkantoren kunnen terugvinden in de inkoopdocumenten; in dat geval hebben wij dit aangegeven in onderstaand overzicht.

 

(*) N.B:  Vervaltermijn indienen bezwaar of aanhangig maken kort geding

De genoemde zorgkantoren hanteren in hun Planning eigen reactietermijnen / vervaltermijnen voor het indienen van bezwaar en of het aanhangig maken van een kort geding op onder meer gewijzigde onderdelen van het inkoopbeleid, de Nota van Inlichtingen, het definitieve richttariefpercentage 2025 en de uitkomst beoordeling hardheidsclausule. De meeste van de genoemde zorgkantoren hanteren hiervoor een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze inkoopdocumenten.

Raadpleeg ook zelf voor de zekerheid de specifieke vervaldata en reactie termijnen op de website van jouw eigen zorgkantoor.

Tot slot

Als je vragen hebt naar aanleiding van het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren, wilt weten wat dit gaat betekenen voor jouw organisatie of ondersteund wenst te worden vanuit zorgverkoopperspectief, neem dan gerust contact met ons op!

We ondersteunen en helpen je graag.

*Disclaimer: AAG draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de genoemde informatie en data opgenomen in dit document.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search