Skip to content
Terug naar kennisbank

Subsidies ter ondersteuning van zorgorganisaties

De overheid probeert via meerdere invalshoeken zorgorganisaties te financieel te ondersteunen door middel van subsidies en stimuleringsregelingen. In dit artikel worden een aantal middelen vanuit de overheid behandeld die nu openstaan voor onder meer zorgorganisaties om gebruik van te maken met betrekking tot vastgoed.

Subsidie Einddatum Komt de regeling terug in 2024? Link
Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen (SZGW) 31 oktober 2024 Ja https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/szgw

 

Subsidieregeling Intergenerationeel Wonen Voor 2023 reeds gesloten Keert in 2024 jaarlijks terug tot en met 2027 https://www.dus-i.nl/subsidies/intergenerationeel-wonen
Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (S.O.O.) 31 oktober 2023 Nee https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/soo
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) 31 december 2023 Nee https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/swz
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) 31 december 2024 Ja https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

 

Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen (SZGW)

Deze stimuleringsregeling is geïnitieerd om een bijdrage te leveren aan de realisatie van zorggeschikte woningen gericht op geclusterde, sociale huurwoningen. Indien het gaat om woningen geschikt voor mensen met een Wlz-indicatie dan bedraagt de vergoeding maximaal € 17.500,- per woning. Indien het gaat om een zorggeschikte woning bestemd voor iemand zonder Wlz-indicatie dan betreft de subsidiebijdrage € 12.500,-. Het totaalbudget van deze regeling is voor 2023 en 2024 gezamenlijk € 75 miljoen. Hiervan is € 25 miljoen gereserveerd voor projecten die vallen onder een intergenerationele woonvorm.

Vanuit de Rijksoverheid worden een aantal voorwaarden gesteld aan deze regeling:

 • De wooneenheden waarvoor de regeling wordt aangesproken worden verhuurd tot maximaal de liberalisatiegrens voor sociale huurwoningen (€ 808,06 in 2023).
 • Ten minste 30% van de wooneenheden wordt verhuurd aan mensen met een Wlz-indicatie. Deze wooneenheden worden voor minimaal 3 maanden na oplevering gereserveerd voor deze doelgroep.
 • De infrastructuur in de woonvorm en woningen maakt digitaal contact mogelijk naar zorgverleners en zorgverlening.
 • De woningen worden dementievriendelijk gerealiseerd.
 • Binnen renovatie geldt dat de woonvorm rolstoelgeschikt is en de wooneenheden rollatorgeschikt.
 • De bouwkosten voor de transformatie bedragen gemiddeld ten minste € 40.000,- inclusief btw. Zijn de kosten per wooneenheid gemiddeld ten minste € 100.000,- inclusief btw? Dan is het subsidietarief gelijk aan dat bij nieuwbouw. De toegankelijkheidseisen zijn dan ook gelijk aan die van nieuwbouw.
 • De bouwwerkzaamheden moeten uiterlijk binnen 3 jaar na verlening van de subsidie gestart zijn en uiterlijk binnen 5 jaar zijn afgerond.

 

Subsidie per wooneenheid
  Structureel beschikbaar voor Wlz? 2 kamers of meer studio
Rolstoelgeschikt/nieuwbouw* Ja € 17.500 € 10.000
  Nee € 12.500 € 7.000
Rollatorgeschikt/transformatie** Ja € 7.500 € 5.000
  Nee € 5.000 € 3.000

Bron: Rvo

Van de € 75 miljoen van de SZGW is € 25 miljoen gereserveerd voor intergenerationele woonvormen. Het RVO benoemt een woonvorm als intergenerationeel als jongeren samen leven met ouderen. De exacte definitie hiervan is als ten minste 2 wooneenheden worden verhuurd aan bewoners van 18 tot en met 30 jaar binnen een geclusterde woonvorm. Woningen in dit soort concept worden gerealiseerd maken dus aanspraak op een exclusief onderdeel van de SZGW.

Intergenerationeel wonen

Deze subsidieregeling is niet gericht op het realiseren van woonvormen waar zowel jongeren als ouderen in kunnen wonen maar zetten juist in op het faciliteren daarvan. Tot en met 2027 is er jaarlijks een bedrag gereserveerd waar een tweetal activiteiten van gesubsidieerd kunnen worden:

 • Verhuren van woonruimte aan een jongere in een geclusterde woonvorm bestemd voor een ouderen doelgroep. Subsidie bedraag € 200,- per jongere per woonruimte per maand.
 • Het inzetten van een begeleider voor de jongere in de woonruimte voor € 70,- per uur voor maximaal 4 uur per jongere per maand. Dit als aanvulling op de eerste activiteit.

De subsidie kan worden aangevraagd voor minimaal 2 en maximaal 10 jongeren per geclusterde woonvorm met een limiet van € 1.000.000,- per organisatie. Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • De kale huurprijs bedraagt niet meer dan € 300,- per maand.
 • De jongere die de woonruimte huurt is ten minste 18 jaar en niet ouder dan 30 jaar op het moment van ondertekenen van de huurovereenkomst.

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimte voor Ouderenhuisvesting

De regeling zou oorspronkelijk doorlopen tot eind dit kalenderjaar maar de uiterste indiendatum is vervroegd naar 31 oktober 2023, 17:00. Als jouw organisatie nog een aanvraag aan het voorbereiden is of wellicht nog een aanvraag wil gaan indienen, dan wijzen wij je erop hiermee haast te maken. Vooralsnog zijn er geen signalen dat de subsidieregeling ook voor 2024 weer in het leven geroepen wordt.

Wonen en Zorg (planvorming)

Deze regeling is in het leven geroepen om particulieren en sociale ondernemers (financieel) te ondersteunen bij het realiseren van kleinschalige, innovatieve woonvormen, geënt op het combineren van wonen en zorg. De aanvraag voor de initiatieffase loopt nog tot en met 31 december 2023. Voor de planontwikkelfase en de bouw- en na-financieringsfase geldt een uiterste aanvraagdatum van 3 april 2024. Vooralsnog zijn er geen plannen bekend voor een vervolg op deze subsidieregeling.

Voorwaarden om aanspraak te maken op deze regeling zijn:

 • De regeling is uitsluitend bedoeld voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers. Deze ondernemer is een vereniging, stichting of besloten vennootschap die het doel heeft een woon-zorgarrangement te realiseren.
 • Realisatie van minimaal 5 wooneenheden, dit mogen zowel huur- als koopwoningen zijn of een mix hiervan.
 • Minimaal 25% van de woningen wordt verhuurd onder de maximale huurtoeslaggrens (€ 808,06 per maand in 2023) of verkocht onder de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • Het woonzorgarrangement is beoogd voor mensen van 55 jaar en ouder en heeft als doel om de vraag naar ondersteuning of zorg te voorkomen danwel te verminderen. Initiatieven gericht op bewoners met een Wlz-financiering vallen ook onder de regeling zolang aan het leeftijdscriterium wordt voldaan.
 • De regeling geldt ook voor renovatie, de verbouwing dient dan wel grootschalig te zijn.
 • Het project moet de sociale samenhang en ontmoeting tussen de bewoners bevorderen.

De stimuleringsregeling bestaat uit drie onderdelen:

 1. Subsidie in de initiatieffase waarin de haalbaarheid wordt onderzocht. Het maximale bedrag waarvoor een project aan subsidie kan aanvragen bedraagt € 20.000,-.
 2. Lening in de ontwikkelfase. Tijdens de ontwikkeling en bouwvoorbereiding van het projectplan voor een woon-zorgarrangement, verstrekt de overheid nadat 1/3e van de ontwikkelingskosten zijn betaald, op aanvraag een lening van maximaal € 200.000,- voor het resterende deel.
 3. Tijdens de bouw- en na-financieringsfase kan de overheid een borgstelling voor een lening verlenen van maximaal 15% van de kosten behorend bij deze fase. Per plan is een maximum gesteld van € 1.600.000,-.

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Deze regeling is in het leven geroepen om maatschappelijk vastgoed sneller te verduurzamen. Onder andere zorgorganisaties kunnen hier aanspraak op maken om hun vastgoedportefeuille te verduurzamen. De regeling is voor dit kalenderjaar al reeds gesloten door de overheid door de vele aanvragen die hierop binnen zijn gekomen. Het streven van de overheid is dat vanaf 2024 de regeling jaarlijks terugkeert tot en met 2030. Wees er dus tijdig bij als de regeling weer open gaat!

Wet Versterking Regie Volkshuisvesting

Dit is weliswaar geen subsidie maar wetgeving die de overheid wil instellen om meer grip te krijgen op de huisvestingsopgave tot en met 2030. Dit wetsvoorstel geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de mogelijkheid om samen en op regionaal niveau grip te houden op de volkshuisvesting. Deze grip uit zich in hoeveel, waar, voor wie en hoe snel er gebouwd kan worden. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat gemeentelijke volkshuisvestingsprogramma’s vertaald worden naar prestatieafspraken die gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties met elkaar maken. De insteek is dat vanuit landelijk oogpunt de opgave ook meer rechtgetrokken wordt. Gemeenten die nog achterlopen met het realiseren van het beoogd aantal toe te voegen woningen worden aangespoord om het tempo omhoog te schroeven en gemeenten die nu een kleine voorraad sociale woningen kennen worden aangespoord om meer in te zetten op de ontwikkeling van sociale huurwoningen.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search