Skip to content
Terug naar kennisbank

Nagekomen wijzigingen 2024

RVU drempelvrijstelling

Sinds begin 2021 is in de loonbelasting een tijdelijke drempelvrijstelling voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) opgenomen. De RVU-drempelvrijstelling, die gekoppeld is aan de netto AOW van een alleenstaande, is in het leven geroepen om eerder stoppen met werken makkelijker te maken. Wanneer de werkgever een regeling afspreekt met een werknemer om deze vervroegd te laten stoppen met werken, moet over die regeling een ‘boete’ (52% pseudo eindheffing) worden betaald door de werkgever. Wanneer de afgesproken regeling onder de drempelvrijstelling van € 2.182,- (2023: € 2.037) per maand blijft en maximaal 36 maanden bedraagt, dan geldt de ‘boete’ niet.

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel over 2024 bekend

Tot 1 januari 2024 konden werkgevers LIV ontvangen voor werknemers die over een kalenderjaar gemiddeld tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. Als gevolg van een wetswijziging is de bovenste uurloongrens per 1 januari 2024 verlaagd van 125% naar 104%. De reden voor de verlaging is de bijzondere verhoging van het WML per 1 januari 2023 en, door de invoering van een minimumuurloon, per 1 januari 2024.

De verhoging van het WML per 1 januari 2023 leidt tot naar schatting € 170 mln. extra uitgaven aan het LIV over 2023. Ook de invoering van het minimumuurloon zou zonder aanpassing aan de voorwaarden van het LIV tot extra uitgaven leiden. Om deze extra uitgaven budgetneutraal op te vangen is de bovenste uurloongrens zodanig verlaagd dat het aantal werknemers waarvoor werkgevers LIV ontvangen gelijk is aan het aantal vóór de verhogingen van het WML.

Jaarlijks worden de uurloongrenzen aan het begin van het kalenderjaar geïndexeerd overeenkomstig de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari van het betreffende jaar.

Een werkgever heeft recht op een lage-inkomensvoordeel indien bij deze werkgever een werknemer in een of meerdere dienstbetrekkingen is waarvan:

a. het gemiddelde uurloon in het kalenderjaar gelijk is aan of meer bedraagt dan € 14,33 maar niet meer dan € 14,91; en
b. in het kalenderjaar ten minste 1248 verloonde uren zijn opgenomen in de loonaangifte.

Per 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk minimumuurloon € 13,27. Vermeerderd met de verplichte vakantiebijslag van 8% is dit € 14,33. De onderste uurloongrens van het LIV is gelijk aan dit bedrag. De bovenste uurloongrens is gelijk aan 104% van de ondergrens. Dit is afgerond naar boven gelijk aan € 14,91.

Lees hier de officiële bekendmaking

Alleenstaande ouderenkorting AOW’er mag per 2024 ook bij werkgever

Elke werknemer moet bij indiensttreding aan zijn werkgever doorgeven of de loonheffingskorting moet worden toegepast. De loonheffingskorting mag maar bij één werkgever worden toegepast. Vanaf 1 januari 2024 mag de werkgever ook de alleenstaande-ouderenkorting verrekenen. Tot en met 2023 kon alleen de Sociale Verzekeringsbank de alleenstaande-ouderenkorting toepassen.

AOW-gerechtigde werknemers kunnen er per 2024 dus voor kiezen om de loonheffingskorting – waar de alleenstaande-ouderenkorting onderdeel van is, door de werkgever te laten toepassen en niet meer door de SVB.

Het model opgaaf gegevens voor de loonheffingen is hierop aangepast. De loonbelastingtabellen voor 2024 krijgen vanwege deze verandering ook twee extra kolommen: eentje voor inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen inclusief verrekening van de alleenstaande-ouderenkorting en eentje voor het bijbehorende bedrag van de verrekende arbeidskorting.

Alle wijzigingen 2024 in één document

Naast bovengenoemde wijzigingen, zijn er natuurlijk nog meer zaken die er per 1 januari 2024 wijzigen en die van invloed zijn op de salarisadministratie. Wij zetten alle wijzigingen voor je op een rij in een handige PDF.

Download de Nieuwsbrief wijzigingen 2024

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw vakgebied? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Contact en vragen

We vertellen veel. Niet gek, want we hebben ook veel te bieden. Heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Ontdek meer over AAG

Bekijk onze expertises en klantcases of lees meer over ons!

Onze expertises

Betere zorg begint met een goede basis. Benieuwd hoe we zorgorganisaties daarbij helpen?

Ja, zeker!

Klantcases

Hoe we andere zorgorganisaties hebben geholpen om de zorg beter te maken?

Laat je inspireren!

Wij van AAG

We helpen zorgorganisaties om hun bedrijfskundige processen te verbeteren.

Vertel me meer
Search